Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II
w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych posiadają pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zostały zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wykaz komitetów publikowany jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: 
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/komitety

W przypadku braku pełnego składu komisji wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej wyłącznie w przypadku możliwości uzupełnienia jej składu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa (tj. na obszarze województwa DOLNOŚLĄSKIEGO).

Kandydatem do składu komisji nie może być:

 • kandydat w wyborach;
 • komisarz wyborczy;
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 • urzędnik wyborczy;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
  • małżonkiem,
  • wstępnym,
  • zstępnym,
  • rodzeństwem,
  • małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
  • osobą pozostającą w stosunku przysposobienia.

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

 • pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.


Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2023 r. 

Zgłoszenia kandydatów przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w pokoju nr 17 w godzinach pracy urzędu:

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-16:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-14:30

Wzór zgłoszenia dla komitetu DOC PDF
Wzór zgłoszenia poza komitetem DOC PDF

Wszelkie informacje dotyczące wyborów publikowane są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Nalota
(2023-08-28 12:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Nalota
(2023-09-13 11:53:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki