Referat Oświaty, Promocji i Organizacji Pozarządowych

Referat Oświaty, Promocji i Organizacji Pozarządowych
kierownik: Małgorzata Kosińska
tel. 71/ 385 30 57 wew. 28

Do zakresu działania referatu należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych oraz  ich  likwidacją,
 2. prowadzenie publicznych innych form wychowania przedszkolnego, żłobka, przedszkola, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych,
 3. ustalanie sieci publicznych szkół i przedszkoli,
 4. prowadzenie ewidencji wychowania przedszkolnego w formie niepublicznej oraz   rejestru  żłobków i klubów dziecięcych,  
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli  prowadzonych przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, położonych poza gminą,
 6. współorganizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Żmigród oraz organizowanie dowozów uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół położonych poza gminą, 
 7. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkola we współpracy z kuratorium oświaty,
 8. organizacja konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola,  
 9. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów
  i egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum za poszczególne lata szkolne
  i przedkładanie ich organowi stanowiącemu,
 10. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach, dla których  organem prowadzącym jest gmina,
 11. sporządzanie pisemnej analizy średnich wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach wg stopni awansu zawodowego, sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań,
 12. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym na stopień nauczyciela mianowanego,
 13. prowadzenie spraw związanych z kontrolą i nadzorem nad obowiązkiem nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy Żmigród,
 14. realizacja zadań związanych z rządowym programem  ,,Wyprawka szkolna” i inne,
 15. prowadzenie zadań związanych z realizacją ustawy o systemie informacji oświatowej, sporządzanie wymaganych sprawozdań, scalanie danych ze szkół i wprowadzanie danych dot. organu prowadzącego,
 16. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
 17.  prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem gminie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 18. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych , objętych pomocą de minimis,
 19. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem przez dyrektorów szkół i przedszkola     arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny,
 20. sprawowanie bieżącej kontroli  nad działalnością szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina,
 21. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 22. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów osiągających wybitne osiągnięcia w nauce,
 23. prowadzenie spraw związanych z realizacją wychowania przedszkolnego przez dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do przedszkola, oddziałów przedszkolnych
  i punktów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród,
 24. składanie wniosków do MEN w ramach rezerwy subwencji oświatowej na dany rok.
 25. dokonywanie bieżących uzgodnień oraz współpraca w zakresie wykonywania zadań przez referat z: organami administracji rządowej, administracji samorządowej, innymi jednostkami państwowymi i pozarządowymi, sądami,
 26. organizacja działań promocyjnych projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
 27. propagowanie walorów turystycznych, krajobrazowych i gospodarczych gminy,
 28. koordynowanie prac promocyjnych i opracowywania oferty inwestycyjnej gminy,
 29. koordynowanie prac związanych z zagospodarowaniem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości na obszarze gminy,
 30.  realizacja Projektu „Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera” wraz z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu celem wspierania przedsiębiorczości, pobudzania innowacyjności regionu, poprawy konkurencyjności i rozwoju Dolnego Śląska przy ścisłej współpracy z Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB), Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (SSE), inwestorami i Samorządem Województwa,
 31. organizacja współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 32. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań gminy w zakresie organizacji
  i prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,
 33. prowadzenie strony internetowej gminy,
 34. prowadzenie spraw z zakresu współpracy ze stowarzyszeniami, do których należy gmina Żmigród (w tym: Dolnośląska Kraina Rowerowa, Partnerstwo dla Doliny Baryczy);
 35. informowanie prasy o działaniach, programach i wynikach pracy organów gminy                    
  i Urzędu, opracowywanie publikacji przeznaczonych do prasy i przygotowywanie odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe,
 36. podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych
  w pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
 37. zbieranie materiałów i przygotowanie artykułów do Biuletynu Samorządowego: „Wiadomości Żmigrodzkie”,
 38. koordynacja prac zespołu redakcyjnego Biuletynu Samorządowego „Wiadomości Żmigrodzkich”  oraz jego składu komputerowego,
 39. administrowanie systemem „e-Kancelaria”,
 40. prowadzenie i koordynacja mediów społecznościowych na portalach: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
 41. przygotowanie i koordynacja imprez promujących gminę w ścisłej współpracy z Zespołem Placówek Kultury,
 42. koordynacja prac Zespołu ds. promocji,
 43. realizacja funduszu sołeckiego w ramach działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej sołectw w gminie,
 44. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Samorządowym Informatorem SMS oraz komunikatorem SISMS,
 45. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy, wybór ofert
  i sporządzanie umów z podmiotami, które będą realizować zadania w wyniku otwartego konkursu ofert,
 46. realizacja składanych ofert w ramach inicjatywy własnej,
 47. dokumentowanie przedkładanych sprawozdań: częściowych i końcowych w wyniku podpisanych umów, w tym zakresie kontrola merytoryczna sprawozdań,
 48. sporządzanie analiz, ankiet statystycznych oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i przedkładanie rocznego sprawozdania organowi stanowiącemu,
 49. sporządzanie decyzji o zwrocie niewykorzystanej dotacji celowej na realizowane zadania publiczne w ramach podpisanych umów,
 50. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi w zakresie konsultacji projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 51. rozpatrywanie wniosków złożonych przez kluby i stowarzyszenia sportowe na wsparcie sportu,
 52. sporządzanie umów i kontrola przedkładanych sprawozdań dotyczących realizowanych zadań
  w ramach wsparcia sportu w oparciu o akty prawa miejscowego w dziedzinie sportu,
 53. prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją ustawy o sporcie oraz organizacja Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich i innych inicjatyw (imprez) sportowych,
 54.  koordynowanie spraw dotyczących turystyki, sportu, rekreacji i kultury,
 55. koordynowanie spraw dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania organizacji pozarządowych,
 56. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Młodzieżową Radą Miejską i Radą Seniorów,
 57. przygotowywanie projektów aktów prawnych organów gminy w zakresie zadań komórki,
 58. aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie przedmiotowym referatu,
 59. prowadzenie rejestru zamówień z zakresu swojego referatu.

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2003-07-04 13:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-12-04 09:16:23)