X Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 26.09.2019 r.

Uchwała nr 0007.X.125.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała nr 0007.X.126.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XLII.371.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.X.127.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007/XLI/361/2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Uchwała nr 0007.X.128.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.X.129.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród", dla części obrębu geodezyjnego Korzeńsko

Uchwała nr 0007.X.130.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Korzeńsko

Uchwała nr 0007.X.131.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała nr 0007.X.132.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Opieki Wytchnieniowej na lata 2019-2022

Uchwała nr 0007.X.133.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XLI.362.2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Uchwała nr 0007.X.134.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Uchwała nr 0007.X.135.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.X.136.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2019 i lata następne

Uchwała nr 0007.X.137.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

 

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2019-10-04 10:34:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2019-10-04 11:07:45)