Żmigród, dnia 2 maja 2013 r.

AGN.6720.2.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

  • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Barkowo,

  • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Radziądz,

 

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze zmianami), art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XVII.119.2012 z 16 lutego 2012 roku dla obrębu Barkowo oraz nr 0007.XVII.120.2012 z 16 lutego 2012 roku dla obrębu Radziądz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów w/w zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.05.2013 r. do 14.06.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2- 3, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.05.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2- 3, sali narad o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Zgodnie z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żmigrodu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2013r.

 

  Burmistrz Gminy Żmigród

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2013-05-02 10:49:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2013-05-02 11:05:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki