OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr 9 i 10 AM-16 obręb Żmigród
          Burmistrz Gminy Żmigród na podstawie art. 17 pkt 9) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 ze zmianami), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235) oraz uchwały nr 0007.XVIII.136.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 9 i 10 AM-16 obręb Żmigród, zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lipca 2014 r. do 29 lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, w godz. 8.00 – 14.00. a w weekendy i święta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żmigrodzie, ul. Kościuszki 11, 55-140 Żmigród w godz. 8.00 – 14.00 .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie o godz. 14.00.

        Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia o planowaniu i z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    
       Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

      Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Żmigród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2014 r.

Burmistrz Gminy Żmigród

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2014-06-30 09:28:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2014-06-30 09:32:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki