OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziądz

 

      Żmigród, dnia 6 marca 2024 r.

AGN.6722.12.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziądz

 

                Burmistrz Gminy Żmigród na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2023 poz. 997 ze zm.), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz na podstawie uchwały nr 0007.XLII.550.2022 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziądz, , zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, pok. nr 24, w godzinach pracy Urzędu.

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. w świetlicy wiejskiej, Radziądz, ul. Żmigrodzka 16, o godz. 18.00.

 

                Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

 

                Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Żmigród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r.

 

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres - Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,
    w pokoju nr 24 w godzinach pracy Urzędu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres agn@zmigrod.com.pl – opatrzone tematem „zmiana mpzp dla części obrębu Radziądz”).

Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Żmigród.

 

 

Burmistrz Gminy Żmigród

 

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Żmigród, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim
    w Żmigrodzie, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, tel. 71 385 30 57, 385 30 50, e-mail urzędu: urzad@zmigrod.com.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Paulinę Święcicką, kontakt: iod@zmigrod.com.pl lub listownie na adres  Administratora.
  3. Pełna treść obowiązku jest dostępna pod adresem: https://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=116517

 

tekst planu

załacznik graficzny

prognoza oddziaływania na środowisko

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2024-03-06 12:06:22)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki