Kierownictwo Urzędu - Z-ca Burmistrza

Funkcję Zastępcy Burmistrza sprawuje Jerzy Siuda
Tel : 71 385 30 57

 

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

  1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza na polecenie lub z jego upoważnienia,
  2. sprawowanie funkcji Burmistrza w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
  3. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
  4. nadzorowanie realizacji zadań Gminy dotyczących spraw ogólnospołecznych, oświaty i szkolnictwa, kultury, czytelnictwa i bibliotek, sportu i rekreacji, opieki społecznej, promocji Gminy i informacji oraz sprawowanie nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizowaniem masowych imprez kulturalnych i sportowych,
  5. współpraca oraz nadzór nad Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
  6. pełnienie nadzoru nad Referatem Oświaty, placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Gminę, Referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Obsługą Techniczną OSP, Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ballour Zeyad
(2003-06-30 12:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Chorzępa Marta
(2020-01-16 10:30:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki