☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Żmigród, dnia 20 sierpnia 2012 r.

AGN.6722.7.2012

BIP


 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borzęcin


 


 

Burmistrz Gminy Żmigród, na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żmigrodzie uchwały nr 0007.XVIII.138.2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Borzęcin.


 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.


 

Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,

  2. ustnie do protokołu – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. – na adres e-mailowy agn@zmigrod.com.pl


 


 

Wnioski należy składać do Burmistrza Gminy Żmigród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2012 roku.


 


 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Żmigród.

 

Burmistrz Gminy Żmigród


 

 


 


 


 


 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2012-08-20 13:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2012-08-20 13:53:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 174363