OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

Burmistrz Gminy Żmigród, na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 647) oraz art. 39. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żmigrodzie następujących uchwał:

  1. uchwała nr 0007.XXIII.164.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo wschodniej części miasta Żmigród;

  2. uchwała nr 0007.XXIII.163.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej część miasta Żmigród;

  3. uchwały nr 0007.XXV.183.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerem 4/10, 4/13, 4/28 AM-3 obręb Żmigród;

  4. uchwała nr 0007.XXVI.187.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obręb geodezyjnego Łapczyce.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,

  2. ustnie do protokołu – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. – na adres e-mailowy agn@zmigrod.com.pl

 

 

Wnioski należy składać do Burmistrza Gminy Żmigród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2013 roku.

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Żmigród.

 

Burmistrz Gminy Żmigród

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2012-12-14 09:17:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2012-12-14 10:46:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki