Żmigród, dnia 14 stycznia 2013 r.

AGN.6722.4.2012

BIP

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych

wzdłuż obwodnicy Miasta Żmigród

 

 

Burmistrz Gminy Żmigród na podstawie art. 17 pkt 9) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 nr 0 poz. 647), art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XVIII.135.2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy Miasta Żmigród uchwalonego uchwałą nr 77/X/03 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 października 2003 r. zmienionego uchwałą nr XV/93/07 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 grudnia 2007 r., zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 stycznia 2013 r. do 15 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród w godz. 7.30 – 14.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie o godz. 14.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia o planowaniu i z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

 

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Żmigród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2013 r.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Żmigród

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2013-01-15 11:15:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2013-01-15 11:16:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki