o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród” dla obszaru działek: 380/3, 380/4, 359/3, 359/4 w obrębie Bychowo

 

 

 

Żmigród, dnia, 5 stycznia 2024 r.

AGN.6720.1.2023

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród”
dla obszaru działek: 380/3, 380/4, 359/3, 359/4 w obrębie Bychowo

 

Burmistrz Gminy Żmigród na podstawie art. 11 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XLVI.587.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród" zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany studium wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 19 stycznia 2024 r. do 9 lutego 2024 r.  wsiedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, pok. 24,  w godz. 8.00-15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Bychowie, Bychowo 26, 55-140 Żmigród.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia o planowaniu i z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 i art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Żmigród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 r.

 

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres - Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,
    w pokoju nr 24 w godzinach pracy Urzędu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres agn@zmigrod.com.pl – opatrzone tematem „zm suikzp dla działek położonych w obrębie Bychowo”).
  4. Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.
  5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Żmigród.

 

Burmistrz Gminy Żmigród

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Żmigród, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, tel. 71 385 30 57, 385 30 50, e-mail urzędu: urzad@zmigrod.com.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Paulina Święcicka, kontakt: iod@zmigrod.com.pl lub listownie na adres Administratora.
  3. Pełna treść obowiązku jest dostępna pod adresem: https://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=116517          

 

- załacznik tekstowy

- załącznik graficzny

- Prognoza Oddziaływania na środowisko

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2024-01-05 11:24:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2024-01-05 11:29:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki