XLI Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 12.09.2018 r.

Uchwała nr 0007.XLI.349.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.XLI.350.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała nr 0007.XLI.351.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała nr 0007.XLI.352.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.XLI.354.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Łapczyce z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród"

Uchwała nr 0007.XLI.355.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnego POM w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.XLI.356.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XLI.357.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Łapczyce

Uchwała nr 0007.XLI.358.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 0007.XLI.359.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XLI.360.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowych odcinków dróg wojewódzkich w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 0007.XLI.361.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Uchwała nr 0007.XLI.362.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Uchwała nr 0007.XLI.363.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego przez Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.XLI.364.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żmigród na stałe obwodu głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 

 

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2018-09-19 15:54:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-09-19 16:26:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki