Lokale objęte najmem socjalnym oraz lokale przeznaczone na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych

Referat odpowiedzialny - Referat Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 71 385 30 57, wewn. 31

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Żmigrodzie, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród:

 • pok. 8 (Punkt Informacyjny - parter) - składanie wniosków/dokumentów dotyczących wniosku o przyznanie mieszkania socjalnego/komunalnego;
 • pok. 23 (II piętro) - informacje dotyczące dalszego postępowania w sprawie przydziału mieszkań.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek, wtorek, czwartek - od 7:30 do 15:30

środa - od 7:30 do 16:30

piątek - od 7:30 do 14:30 

Kto może wystąpić o zawarcie umowy najmu:

Zainteresowana osoba.

1. O zawarcie umowy najmu socjalnego mogą ubiegać się osoby, które są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Żmigród, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz spełniają określone w uchwale, następujące kryterium dochodowe:

Udokumentowany średni dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji przypadających na członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym - obecnie 1.338,44 zł; 
 • 70% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym - obecnie 936,91 zł.

2. O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach mogą ubiegać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Żmigród oraz spełniają określone w uchwale, następujące kryterium dochodowe:

Udokumentowany średni dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji przypadający na członka gospodarstwa domowego nie może być niższy od dochodu określonego w pkt 1 i nie może przekraczać:

 • 220% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowych - obecnie 2.944,57 zł;
 • 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym - obecnie 2.007,66 zł

Dodatkowe czynności:

1. Potwierdzenie wniosku u właściwego zarządcy mienia;

2. Uczestniczenie w postępowaniu, w szczególności informowanie o zmianie danych oraz o zmianie adresu.

Opłaty: 

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • odpowiedź na wniosek – do 30 dni;
 • wnioski o najem lokalu objętego najmem socjalnym oraz lokalu przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach rozpatruje się na podstawie kompletnie wypełnionego wniosku, w oparciu o punktację określoną w załączniku do uchwały. Ilość uzyskanych punktów stanowi o pierwszeństwie w zawieraniu umów najmu. Osobom zakwalifikowanym na Listę i nadal spełniającym kryterium dochodowe będą proponowane mieszkania spośród wolnych lokali znajdujących się w zasobie Gminy - przy uwzględnieniu struktury wolnego mieszkania. 

Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy mają możliwość składania zastrzeżeń do projektu Listy do Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Żmigrodzie.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski: 

 • formularz wniosku mieszkaniowego – potwierdzony przez właściwego zarządcę;
 • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji;
 • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego;
 • zaświadczenia, poświadczenia lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające przynależność do wspólnoty samorządowej Gminy Żmigród np. zaświadczenie z miejsca pracy, szkoły, przedszkola itp., (zameldowanie w granicach administracyjnych Gminy Żmigród jest weryfikowane przez Urząd Miejski w Żmigrodzie we własnym zakresie);
 • dokumenty, poświadczenia, zaświadczenia o dochodach Wnioskodawcy i wszystkich osób zgłoszonych we wniosku dotyczące uzyskanych dochodów brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
 • w odniesieniu do stanu cywilnego – w przypadku rozwodu lub separacji wyrok sądu (do wglądu);
 • oświadczenie wnioskodawcy i wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2022-08-22 12:06:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2022-08-23 11:54:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki