Obwieszczenie

   

 

Żmigród, dnia 30 kwietnia 2024  r.

AGN.6722.2.2022

BIP, strona internetowa Gminy

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy S-5 w Żmigrodzie

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XVII.238.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Żmigród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres - Urząd Miejski w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55‑140 Żmigród;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2‑3, 55-140 Żmigród, w pokoju nr 24, w godzinach pracy Urzędu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres agn@zmigrod.com.pl – opatrzone tematem „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy S-5 w Żmigrodzie”).

Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Żmigród.

 

Burmistrz Gminy Żmigród

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żmigród;
  2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ramach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw może Pani/Pan skontaktować się z Panią Pauliną Święcicką;
  4. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej oraz w siedzibie Administratora.

 

- tekst planu

- załacznik graficzny

- uzasadnienie

- prognoza oddziaływania na środowisko

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sitek Monika
(2024-04-30 12:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sitek Monika
(2024-05-09 09:46:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki