XLII Sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie | 19.10.2018 r.

Uchwała nr 0007.XLII.365.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała nr 0007.XLII.366.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XLIII.325.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała nr 0007.XLII.367.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/283/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XLII.368.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Łapczyce

Uchwała nr 0007.XLII.369.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne

Uchwała nr 0007.XLII.370.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Uchwała nr 0007.XLII.371.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XLII.372.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Żmigród" i uchwalenia regulaminu nadania tytułu

Uchwała nr 0007.XLII.373.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XLII.374.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród" dla działek nr 403, 402/6, 422/223, 402/5, 402/7, 402/10, 402/9, 424, 405/3 oraz części działki nr 491 obręb Żmigródek

Uchwała nr 0007.XLII.375.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród" dla części obrębu geodezyjnego Garbce

Uchwała nr 0007.XLII.376.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród" dla terenu przy basenie w Żmigrodzie

Uchwała nr 0007.XLII.377.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród" dla części obrębu Dębno

Uchwała nr 0007.XLII.378.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części przysiółku Wierzbina

Uchwała nr 0007.XLII.379.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dębno w gminie Żmigród

Uchwała nr 0007.XLII.380.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów przyjętego uchwałą nr 0007.XLVII.356.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Żmigród Żmigród i nadania jej statutu

Uchwała nr 0007.XLII.381.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia "Rowerowa S5" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Żmigród

Uchwała nr 0007.XLII.382.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Uchwała nr 0007.XLII.383.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2018-10-29 13:42:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-10-29 14:22:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki