Skargi i wnioski

SKARGI  I  WNIOSKI

1. Interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie przyjmują:

-Burmistrz                    - środa     14:00 do 16:00;
                                     - piątek       9:00 do 11:00;

-Zastępca Burmistrza  - środa     13:00 do 15:00;
                                   - piątek     10:00 do 12:00;

(Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmują intersantów po wcześniejszym umówieniu się)

-Sekretarz                    - wtorek     12:00 do 15:00;

-Kierownicy komórek  organizacyjnych    - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

2.  SKARGA dotyczy w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.

WNIOSEK - przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

3. Przy zgłaszaniu skarg i wniosków nie obowiązuje żaden formularz.
Skargę lub wniosek należy opisać w piśmie złożonym osobiście bądź przekazanym e-mailem, faksem lub pocztą tradycyjną. Istnieje możliwość złożenia skargi lub wniosku ustnie. Pracownik przyjmujący zgłoszenie sporządzi wówczas protokół, który podpisują obie strony (składający i przyjmujący zgłoszenie).

4. Pisząc skargę lub wniosek należy pamiętać o podaniu swojego imienia i nazwiska lub nazwy reprezentowanego przez siebie podmiotu oraz adresu do korespondencji.

5. Pisząc skargę należy: podać datę zdarzenia, którego dotyczy skarga, okoliczności zdarzenia,  informacje o organie lub pracownikach urzędu, których dotyczy skarga  (np. nazwa organu lub referatu odpowiedzialnego za załatwienie sprawy, nazwisko oraz stanowisko służbowe urzędnika, sygnatura akt sprawy, data i numer wydanej decyzji), opis niewłaściwego działania organu, urzędu lub pracownika.

6. Jeżeli w sprawie będącej przedmiotem skargi toczyło lub toczy się postępowanie administracyjne, należy podać tę informację w opisie skargi.

7. W opisie wniosku należy wskazać propozycję ulepszenia i usprawnienia pracy Urzędu lub zmierzającą do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

8. Skargę lub wniosek można wysłać za pomocą poczty elektronicznej  na adres:urzad@zmigrod.com.pl, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP , faksem, pocztą tradycyjną albo złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać  telefonicznie pod nr tel. 71 385-30-50 lub 71 385-30-57.

Wytworzył:
Edyta Grzybkowska
Udostępnił:
Grzybkowska Edyta
(2016-02-18 09:37:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Nalota
(2023-09-11 09:34:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki