Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Żmigród, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród,
tel. 71 385 30 57, 385 30 50, e-mail urzędu: urzad@zmigrod.com.pl.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Paulinę Święcicką, kontakt: iod@zmigrod.com.pl lub listownie na adres Administratora.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

4. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw określających zadania Gminy i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Dane przetwarzamy również wtedy, jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, do wykonania umowy lub za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zależności od rodzaju sprawy. Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, jakie mają zastosowanie podczas załatwiania konkretnej sprawy można uzyskać poprzez kontakt
z komórką odpowiedzialną za jej realizację, a w niektórych przypadkach bezpośrednio na formularzach wypełnianych przez klientów Urzędu.

5. W większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Niekiedy natomiast ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności.  Szczegóły w tym zakresie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, a w niektórych przypadkach bezpośrednio na formularzach wypełnianych przez klientów. Dane otrzymujemy także od innych organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie i w celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a.) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

b.) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c.) wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

d.) przenoszenia danych osobowych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

e.) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

f.) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

g.) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania
w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany
o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

Uwaga: Urząd przetwarza także dane osobowe w imieniu i na rzecz innych administratorów, oraz przetwarza dane w rejestrach centralnych prowadzonych w formie elektronicznej, dla których administratorem jest właściwy minister w zależności od rodzaju sprawy.

Burmistrz Gminy Żmigród
Robert Lewandowski

Wytworzył:
Marcelina Halikowska
(2019-05-26)
Udostępnił:
Halikowska Marcelina
(2017-10-11 12:45:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Nalota
(2023-05-05 09:08:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki