Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Urząd Miejski w Żmigrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żmigród https://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/

 

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zeyad Ballour ( adres e-mail: informatyk@zmigrod.com.pl).

Informujemy również, że w gminie Żmigród został powołany Koordynator ds. dostępności, którym została p. Edyta Ziętkiewicz oraz zespół ds. dostępności. Kontakt z koordynatorem jest możliwy przez adres e-mail: sdszmigrod@wp.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 609088686

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

 

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Gminy Żmigród nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie znajduje się w budynku trzykondygnacyjnym.
 • Budynek posiada trzy wejścia. Do jednego z wejść można się dostać wprost z poziomu terenu (wejście południowe od strony Rynku - pl. Wojska Polskiego 3). Pozostałe wejścia (od strony Rynku i z placu z tyłu urzędu) posiadają barierę w postaci schodów.
 • Wejścia od strony rynku posiadają dodatkowo barierę w postaci ciężkich zabytkowych  drewnianych drzwi
 • Punkt podawczy i informacyjny znajduje się na parterze budynku. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
 • Przed budynkiem, wyznaczono dwa dedykowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (trzecie miejsce dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu z tyłu urzędu)
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku brak windy umożliwiającej przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się.
 • W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Taka toaleta znajduje się na parkingu z tylu budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu (071) 385 30 57 lub pisać na adres urzad@zmigrod.com.pl
Wytworzył:
Udostępnił:
Denes Katarzyna
(2020-09-24 12:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Chorzępa Marta
(2022-02-15 14:43:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki