Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Kierownik: mgr Ireneusz Pyczak
tel. 71/ 385-30-57 wew. 18

 


Do zadań referatu należy w szczególności:

 1. prowadzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi spraw związanych z opracowywaniem ofert inwestycyjnych oraz realizacji inwestycji gminnych,
 2.  prowadzenie spraw związanych z wodociągowaniem i kanalizowaniem terenów miejskich i wiejskich,
 3.  prowadzenie spraw związanych z budową dróg gminnych i ich infrastrukturą oraz bieżącym utrzymaniem dróg, a w szczególności:

a) naliczaniem opłat związanych z zajęciem pasa drogowego,

b) naliczaniem kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,

c) wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

d) prowadzeniem ewidencji dróg gminnych,

e) kontrolą stanu technicznego dróg gminnych,

f/ typowaniem dróg do remontów,

g) prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem parkingów,

h) wydawaniem zezwoleń na lokalizowanie obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową w pasie drogowym dróg gminnych,

i) umieszczaniem i utrzymywaniem tablic z nazwami ulic i placów,

j) prowadzeniem inżynierii ruchu,

k) prowadzeniem spraw związanych z utrzymywaniem gminnych wiat przystankowych,

l) prowadzeniem spraw związanych z inwestycjami w zakresie oświetlenia drogowego,

 1. prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych z budową gminnych budynków komunalnych,
 2. prowadzenie innych zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę,
 3. planowanie w budżecie środków na inwestycje i remonty w Urzędzie,
 4. prowadzenie rejestru umów z zakresu swojego referatu,
 5. współpraca w zakresie spraw związanych z działalnością inwestycyjną jednostek organizacyjnych gminy,
 6. współpraca z jednostkami  organizacyjnymi działającymi w zakresie w dziedzinie elektryfikacji, gazyfikacji, telefonizacji i drogownictwa i innej infrastruktury technicznej w obrębie gminy,
 7. prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem ustawy o zamówieniach publicznych dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,
 8. koordynowanie działalności jednostek i firm wykonujących usługi inwestycyjne                         w zakresie gospodarki komunalnej, 
 9. przygotowywanie wniosków celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków Unii Europejskiej, na realizowane przez gminę inwestycje,
 10. współpraca z Referatami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
 11. stałe pozyskiwanie informacji o możliwych do uzyskania środkach finansowych pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 12. przekazywanie informacji o możliwych do uzyskania środkach finansowych na inwestycje pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych dla komórek organizacyjnych Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych, działających na terenie gminy oraz mieszkańców gminy oraz udzielanie pomocy w ich uzyskaniu,
 13. sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację inwestycji prowadzonych w zakresie działania Referatu, 
 14. dokonywanie bieżących uzgodnień oraz współpraca w zakresie wykonywania zadań przez referat z: organami administracji rządowej, administracji samorządowej, innymi jednostkami państwowymi i pozarządowymi, sądami, kancelariami notarialnymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi,
 15. ocena merytoryczna i finansowa spraw związanych z uruchamianiem i rozliczanie dotacji udzielanym podmiotom wykonującym zadania wchodzące w zakres zadań Referatu,
 16. organizacja, sporządzanie dokumentacji i projektów uchwał organów gminy                 w zakresie zadań Referatu.
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2007-10-02 12:58:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2017-09-07 08:22:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki