☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Organizacyjno-Prawny

Referat Organizacyjno-Prawny
tel. 71/ 385-30-57
 

Do zakresu działania referatu należy:

 1. prowadzenie rejestrów:
 1. skarg i wniosków,
 2. instytucji kultury,
 3. udzielonych informacji publicznych,
 4. upoważnień i pełnomocnictw,
 5. centralny – umów cywilnoprawnych ( z wyj. Umów Ref. AGN i IRL ),
 6. aktów prawnych stanowionych przez organy gminy,
 7. wyborców,
  1. prowadzenie ewidencji:
 1. jednostek organizacyjnych gminy,
 2. obiektów świadczących usługi hotelarskie
  1. prowadzenie spraw służby zdrowia,
  2. nadzorowanie przygotowania materiałów pod obrady sesji Rady,
  3. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy,
  4. organizowanie przeglądów kadrowych, ocen kwalifikacyjnych,
  5. organizowanie naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie oraz organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów / kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
  6. przygotowywanie i rejestracja umów zleceń, umów o dzieło zawieranych przez Urząd  z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
  7. sporządzanie dokumentacji wymaganej przez ZUS, Urząd Statystyczny,
  8. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem zawodowym pracowników,
  9. kontrola dyscypliny pracy pracowników Urzędu,
  10. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów  i studentów,
  11. prowadzenie spraw zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych,
  12. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
  13. prowadzenie całości spraw związanych z korzystaniem przez pracowników Urzędu i jego emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  14. prowadzenie korespondencji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp.z o.o.
  15. gospodarka pieczęciami urzędowymi,
  16. prowadzenie sprawy prenumeraty czasopism i dzienników urzędowych,
  17. prowadzenie archiwum zakładowego oraz  dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gmin lub innych podmiotów,
  18. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie ewidencji                     i dokumentacji archiwalnej w tym zakresie,
  19. prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych                        w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  20. prowadzenie kart osobowych mieszkańców i innych spraw związanych                        z systemem ewidencji,
  21. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
  22. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, odroczeń poborowych od służby wojskowej,
  23. prowadzenie spraw związanych z prawem o repatriantach, stowarzyszeniach, zgromadzeniach, zbiórkach publicznych i organizacji imprez masowych,
  24. zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i sprzęt,
  25. współpraca z Referatem Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w sprawie prac związanych z adaptacją, remontami i naprawami oraz konserwacją budynku Urzędu,
  26. prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku,
  27. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego,
  28. prowadzenie ewidencji analitycznej wyposażenia OSP,
  29. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych Urzędu i świetlic wiejskich oraz ewidencji ilościowej wyposażenia pomieszczeń Urzędu,
  30. prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu,
  31. ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
  32. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych.
  33. obsługa kancelaryjno-biurowa Przewodniczącego Rady,
  34. przygotowywanie i kompletowanie materiałów na posiedzenia komisji Rady wg ustalonej tematyki posiedzeń,
  35. prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach i członków komisji w jej posiedzeniach,
  36. sporządzanie protokołów z sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady, zebrań i spotkań               z Burmistrzem,
  37. opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
  38. przekazywanie uchwał, postanowień, wniosków, interpelacji, opinii odpowiednim organom,
  39. współdziałanie w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami,
  40. prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady,
  41. wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP oraz samorządu terytorialnego, referendami,
  42. prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz mieszkańców,
  43. prowadzenie spraw jednostek pomocniczych gminy,
  44. prowadzenie i udostępnianie mieszkańcom zbioru przepisów prawnych,
  45. udzielanie informacji klientom i kierowanie ich do właściwych referatów lub stanowisk   w Urzędzie,
  46. prowadzenie i aktualizacja tablic urzędowych i informacyjnych,
  47. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  48. prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb Urzędu,

   Do zakresu działania referatu należy:

  49. prowadzenie rejestrów:
  50. skarg i wniosków,
  51. instytucji kultury,
  52. udzielonych informacji publicznych,
  53. upoważnień i pełnomocnictw,
  54. centralny – umów cywilnoprawnych ( z wyj. Umów Ref. AGN i IRL ),
  55. aktów prawnych stanowionych przez organy gminy,
  56. wyborców,
   1. prowadzenie ewidencji:
  57. jednostek organizacyjnych gminy,
  58. obiektów świadczących usługi hotelarskie
   1. prowadzenie spraw służby zdrowia,
   2. nadzorowanie przygotowania materiałów pod obrady sesji Rady,
   3. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy,
   4. organizowanie przeglądów kadrowych, ocen kwalifikacyjnych,
   5. organizowanie naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie oraz organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów / kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
   6. przygotowywanie i rejestracja umów zleceń, umów o dzieło zawieranych przez Urząd  z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
   7. sporządzanie dokumentacji wymaganej przez ZUS, Urząd Statystyczny,
   8. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem zawodowym pracowników,
   9. kontrola dyscypliny pracy pracowników Urzędu,
   10. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów  i studentów,
   11. prowadzenie spraw zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych,
   12. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
   13. prowadzenie całości spraw związanych z korzystaniem przez pracowników Urzędu i jego emerytów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
   14. prowadzenie korespondencji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp.z o.o.
   15. gospodarka pieczęciami urzędowymi,
   16. prowadzenie sprawy prenumeraty czasopism i dzienników urzędowych,
   17. prowadzenie archiwum zakładowego oraz  dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gmin lub innych podmiotów,
   18. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie ewidencji                     i dokumentacji archiwalnej w tym zakresie,
   19. prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych                        w sprawach zameldowania i wymeldowania,
   20. prowadzenie kart osobowych mieszkańców i innych spraw związanych                        z systemem ewidencji,
   21. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
   22. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, odroczeń poborowych od służby wojskowej,
   23. prowadzenie spraw związanych z prawem o repatriantach, stowarzyszeniach, zgromadzeniach, zbiórkach publicznych i organizacji imprez masowych,
   24. zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i sprzęt,
   25. współpraca z Referatem Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w sprawie prac związanych z adaptacją, remontami i naprawami oraz konserwacją budynku Urzędu,
   26. prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku,
   27. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego,
   28. prowadzenie ewidencji analitycznej wyposażenia OSP,
   29. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych Urzędu i świetlic wiejskich oraz ewidencji ilościowej wyposażenia pomieszczeń Urzędu,
   30. prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu,
   31. ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
   32. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych.
   33. obsługa kancelaryjno-biurowa Przewodniczącego Rady,
   34. przygotowywanie i kompletowanie materiałów na posiedzenia komisji Rady wg ustalonej tematyki posiedzeń,
   35. prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach i członków komisji w jej posiedzeniach,
   36. sporządzanie protokołów z sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady, zebrań i spotkań               z Burmistrzem,
   37. opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
   38. przekazywanie uchwał, postanowień, wniosków, interpelacji, opinii odpowiednim organom,
   39. współdziałanie w organizowaniu spotkań radnych z wyborcami,
   40. prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady,
   41. wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP oraz samorządu terytorialnego, referendami,
   42. prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz mieszkańców,
   43. prowadzenie spraw jednostek pomocniczych gminy,
   44. prowadzenie i udostępnianie mieszkańcom zbioru przepisów prawnych,
   45. udzielanie informacji klientom i kierowanie ich do właściwych referatów lub stanowisk   w Urzędzie,
   46. prowadzenie i aktualizacja tablic urzędowych i informacyjnych,
   47. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,
   48. prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb Urzędu,

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ballour Zeyad
(2003-06-30 13:54:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-12-04 09:08:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758