☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Żmigród

Czwartek 05.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Finansowy

Referat Finansowy
Kierownik: Skarbnik Gminy Żmigród - mgr Anna Dobrowolska
tel. 71/ 385-30-57 wew. 35

 

Do zakresu działania referatu należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu gminy, po uchwaleniu dokonywanie jego zmian oraz realizacja i analiza jego wykonania,
 2. opracowywanie planów finansowych rocznych,
 3. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy,
 4. wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych,
 5. prowadzenie kontroli podatników wymienionych w punkcie 5,
 6. nadzorowanie i księgowanie wpłat z tytułu umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych,
 7. prowadzenie rachunkowości podatkowej dla należności pobieranych przez gminę,
 8. prowadzenie postępowań podatkowych oraz postępowań co do pozostałych dochodów,
 9. rozliczanie dochodów z tytułu opłaty targowej,
 10. współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie egzekucji administracyjnej,
 11. gospodarowanie środkami rzeczowymi, ich ewidencjonowanie, inwentaryzacja  i rozliczanie składników majątkowych,
 12. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Urzędu, wydzielonych funduszy i środków,
 13. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 14. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 15. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej w ramach zadań referatu,
 16. dokonywanie rozliczeń inkasentów z inkasa,
 17. prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 18. przyjmowanie opłat skarbowych,
 19. prowadzenie spraw w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowników Urzędu,
 20. wydawanie zaświadczeń dot. stanu majątkowego, wysokości dochodów lub stanu zaległości,
 21. wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń osobom, dla których Urząd prowadzi archiwum,
 22. rozliczanie otrzymanych środków finansowych w związku z organizacją prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych,
 23. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych, amortyzacja aktualizacji i umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 24. współpraca w zakresie gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,
 25. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dokonywanie jego zwrotu przyznanego na podstawie decyzji Burmistrza Gminy,
 26. organizacja, sporządzanie dokumentacji i projektów uchwał organów gminy   w zakresie zadań Referatu.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ballour Zeyad
(2003-06-30 14:14:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2017-09-07 08:20:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 192758