Referat Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Architektury i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik: mgr inż. Artur Knappik
tel. 71/ 385-30-57 wew. 19

 

Do zakresu działania referatu  należy:

 1. prowadzenie postępowania w sprawie o warunkach zabudowy   i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji    o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. wydawanie opinii związanych z lokalizacją urządzeń reklamowych instalowanych na obiektach budowlanych będących własnością gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z uchwaleniem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. koordynowanie działań przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy,
 7. prowadzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi spraw związanych z opracowywaniem ofert inwestycyjnych oraz realizacji inwestycji gminnych,
 8. prowadzenie rejestru umów z zakresu swojego referatu,
 9. współpraca z jednostkami organizacyjnymi działającymi w zakresie w dziedzinie elektryfikacji, gazyfikacji, telefonizacji i drogownictwa i innej infrastruktury technicznej w obrębie gminy,
 10. koordynowanie działalności jednostek i firm wykonujących usługi komunalne   w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, dostaw energii elektrycznej, cieplnej i gazu, oświetlenia gminy oraz nadzór nad tą działalnością, 
 11. opracowywanie projektów planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przy współpracy z Referatem Inwestycji i Rozwoju Lokalnego,
 12. prowadzenie spraw związanych ze zmianą przeznaczenia lokali użytkowych  i mieszkalnych,
 13. sprzedaże nieruchomości w formie przetargu, w tym przeprowadzanie procedur przetargowych,
 14. bezprzetargowe sprzedaże nieruchomości, w tym mieszkań i lokali użytkowych,
 15. zamiany gruntów komunalnych na inne nieruchomości nie będące własnością gminy,
 16. użyczanie nieruchomości komunalnych, w tym sporządzanie stosownych projektów umów,
 17. sporządzanie dokumentacji do ustanowienia niezbędnych służebności gruntowych w nieruchomościach komunalnych,
 18. nabywanie nieruchomości na potrzeby lub uzupełnienie istniejącego zasobu gruntów komunalnych,
 19. pozyskiwanie do zasobów gruntów komunalnych terenów i nieruchomości na wykonywanie zadań własnych gminy w trybie komunalizacji terenów Skarbu Państwa lub przejmowania z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innych podmiotów, instytucji,
 20. prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste,
 21. realizacje prawa pierwokupu,
 22. ustalanie opłat adiacenckich,
 23. bieżące sporządzanie aktualnej nieruchomościowej oferty inwestycyjnej,
 24. wykonywanie wszelkich prac związanych z geodezją,
 25. udzielanie merytorycznej pomocy interesantom korzystającym z gminnego zasobu akt osiedleńczych mieszkańców gminy,
 26. prowadzenie nazewnictwa miejscowości i ulic w mieście oraz gminie,
 27. prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości w mieście i gminie,
 28. prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości oraz ich rozgraniczanie,
 29. prowadzenie spraw dotyczących przekształcania we własność prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz bezprzetargowe sprzedaże na własność nieruchomości gminnych będących przedmiotem użytkowania wieczystego,
 30. dokonywanie bieżących uzgodnień oraz współpraca w zakresie wykonywania zadań przez referat z: organami administracji rządowej, administracji samorządowej, innymi jednostkami państwowymi i pozarządowymi, sądami, kancelariami notarialnymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi,
 31. ustalanie opłat na:

a) użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych,

b) dzierżawę gruntów rolnych w mieście i gminie,

c) dzierżawę nieruchomości gruntowych pod garażami i lokalami użytkowymi,

 1. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej mienia komunalnego,
 2. składanie informacji o stanie mienia komunalnego do wymogów ustawy    o finansach publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z gospodarką gminnymi lokalami użytkowymi,
 4. prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją osób do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne będące w zasobach gminy,
 5. prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych,
 6. prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami dotyczącymi gospodarowania lokalami użytkowymi i mieszkalnymi,
 7. organizacja i prowadzenie obsługi technicznej Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 8. ocena merytoryczna i finansowa spraw związanych z uruchamianiem i rozliczanie dotacji udzielanym podmiotom wykonującym zadania wchodzące w zakres zadań Referatu,
 9. organizowanie przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych będących   w bezpośrednim zarządzenie gminy, oraz prowadzenie dokumentacji obiektu, tj. książki obiektu, kart ewidencyjnych, protokołów przeglądów i kontroli,
 10. prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem ustawy o ochronie zabytków i opieka nad zabytkami, 
 11.  prowadzenie spraw remontowych budynku Urzędu, w tym zakresie współpraca z referatami: IRL i ORP.
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2003-07-04 12:42:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2017-09-07 08:21:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki