Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik: inż. Wiesław Kras
tel. 71/ 385-30-57 wew. 34

 

Do zadań referatu należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 2. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 3. współdziałanie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Dolnośląską Izbą Rolniczą oraz innymi podmiotami, instytucjami działającymi w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska,
 4. wydawanie zaświadczeń z zakresu rolnictwa,
 5. współpraca ze Stacją Oceny i Ochrony Roślin w zakresie zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności przez posiadacza gruntu rolnego,
 6. opracowywanie materiałów statystycznych dla GUS.
 7. gospodarka w lasach stanowiących własność komunalną,
 8. współudział w opracowywaniu zmian w granicy rolno-leśnej,
 9. gospodarka leśna na terenie gminy,
 10. sprawowanie nadzoru nad znajdującymi się na terenie gminy parkami i innymi terenami zielonymi,
 11. współpraca z dyrekcją Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wydziałem Ochrony Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
 12. współdziałanie z organami ścigania w zakresie wykroczeń dotyczących leśnictwa                i zadrzewień,
 13. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii dotyczących wydzierżawiania obwodów łowieckich,
 14. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,
 15. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie ulic i dróg gminnych oraz na terenie całej gminy,
 16. koordynowanie działalności jednostek i firm wykonujących usługi komunalne                   w zakresie usuwania odpadów stałych i płynnych oraz utrzymania wysypiska śmieci,
 17. prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 18. prowadzenie spraw związanych z gminnym funduszem ochrony środowiska                       i gospodarki wodnej,
 19. prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
 20. współdziałanie ze spółka wodną w zakresie melioracji i gospodarki wodnej oraz prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną na terenach wiejskich, wynikających z ustawy – Prawo wodne ( za wyj. inwestycji),
 21. prowadzenie spraw związanych z meliorowaniem terenów miejskich i wiejskich
 22. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy                    o ochronie przyrody:
 23. prowadzenie spraw związanych z uznawaniem obiektów przyrodniczych za objęte ochroną prawną oraz sprawowanie nad nimi nadzoru,
 24. Prowadzenie spraw ( za wyjątkiem inwestycji ) związanych z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Związek Gmin Bychowo, PGK „Dolina Baryczy”,
 25. ocena merytoryczna i finansowa spraw związanych z uruchomieniem i rozliczanie dotacji udzielonym podmiotom wykonującym zadania wchodzące w zakres referatu,

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzywda Andrzej
(2003-07-04 12:55:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2017-09-07 08:22:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki