Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

Funkcję Burmistrza sprawuje mgr inż. Robert Lewandowski
Tel: 71 385 30 57

 

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 2. reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie osób do podejmowania tych czynności,
 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje       i  kompetencje,
 5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. kierowanie pracą Urzędu, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 7. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 8. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji,              o których mowa w pkt. 7,
 9. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym w obowiązującym trybie,
 10. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 11. ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz regulaminu pracy,
 12. nadzorowanie realizacji budżetu,
 13. przedkładanie wojewodzie uchwał i zarządzeń porządkowych,
 14. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały                w sprawie absolutoryjnej oraz innych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza objętych zakresem kontroli RIO,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej do kompetencji burmistrza,
 16. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
 17. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych,
 18. koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy,
 19. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu,
 20. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 21. współdziałanie z Radą i jej komisjami,
 22. pełnienie nadzoru nad Referatem Finansowym, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, Urzędem Stanu Cywilnego, stanowiskiem ds. bhp i oc, Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych, Biurem Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz Gminnym Centrum Reagowania., Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie i Zespołem Placówek Kultury w Żmigrodzie. 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ballour Zeyad
(2003-06-30 12:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2018-12-04 09:17:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki