Zarządzenia Burmistrza 2022 r.

ZARZĄDZENIE 0050.229.2022.BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 30 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE 0050.228.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.227.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE 0050.226.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE 0050.225.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE 0050.224.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE 0050.223.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 23 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE 0050.222.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 23 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE 0050.221.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI NA ROK 2023

ZARZĄDZENIE 0050.220.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA NA ROK 2023

ZARZĄDZENIE 0050.219.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ NA DOŻYWIANIE I POMOC W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ NA ROK 2023

ZARZĄDZENIE 0050.218.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023

ZARZĄDZENIE 0050.217.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2023

ZARZĄDZENIE 0050.216.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA GRUNTU GMINY ŻMIGRÓD DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE 0050.215.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU - PANI ELŻBIECIE BAWOLSKIEJ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU

ZARZĄDZENIE 0050.214.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE POWIERZENIA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU

ZARZĄDZENIE 0050.213.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.135.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE STANOWISKA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU PANI LIDII RATAJCZYK

ZARZĄDZENIE 0050.212.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 21 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

ZARZĄDZENIE 0050.211.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 21 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADZIE MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE 0050.210.2022.BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 21 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI

ZARZĄDZENIE 0050.209.2022.BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 21 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DO SPRAW KOMUNIKACJI

ZARZĄDZENIE 0050.208.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 19 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA GRUNT, KTÓRY PRZESZEDŁ Z MOCY PRAWA NA WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.207.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 15 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE 0050.206.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 15 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE 0050.205.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 15 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE 0050.204.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU GARAŻOWEGO GMINY ŻMIGRÓD DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

ZARZĄDZENIE 0050.202.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 13 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PUBLICZNYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.201.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 13 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPICZYKÓW W KORZEŃSKU - PANI ELŻBIECIE BAWOLSKIEJ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SZKOŁY IM. POLSKICH OLIMPICZYKÓW W KORZEŃSKU W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU

ZARZĄDZENIE 0050.200.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 13 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE POWIERZENIA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU

ZARZĄDZENIE 0050.199.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 12 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA WSPARCIE FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ KLUBY SPORTOWE, ZMIERZAJĄCYCH DO ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DO DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ, POPRAWY WARUNKÓWU UPRAWIANIA SPORTU PRZEZ CZŁONKÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ POPULARYZACJI WSZELKICH FORM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W 2023 ROKU

ZARZĄDZENIE 0050.198.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 12 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.197.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 09 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM LOKALI NIEMIESZKALNYCH, POŁOŻONYCH W ŻMIGRODZIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 8, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.196.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 7 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE 0050.195.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 6 GRUDNIA  2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

 

ZARZĄDZENIE 0050.193.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 01 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY ŻMIGRÓD DO ZAMIANY NA WNIOSEK NAJEMCÓW

ZARZĄDZENIE 0050.192.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 01 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALI UŻYTKOWYCH GMINY ŻMIGRÓD DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE 0050.191.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD (ZAŁĄCZNIK)

ZARZĄDZENIE 0050.190.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD (ZAŁĄCZNIK)

ZARZĄDZENIE 0050.189.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD JAKIMI SĄ SAMOCHODY SPECJALNE POŻARNICZE MARKI STAR P 244, VOLKSWAGEN LT 2.8

ZARZĄDZENIE 0050.188.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2022 R.

ZARZĄDZENIE 0050.187.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA LOKALE UŻYTKOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.186.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 28 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADZIE MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE 0050.185.2022.BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 21 LISTOPADA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE PRZEDKOWICE NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.184.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 15 LISTOPADA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2022BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 11 KWIETNIA 2022 R.

ZARZĄDZENIE 0050.183.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 15 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE 0050.182.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 15 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻMIGRÓD NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE

ZARZĄDZENIE 0050.181.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE 0050.180.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROEJTKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻMIGRÓD NA 2023 ROK I LATA NASTĘPNE

ZARZĄDZENIE 0050.179.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE PRZEDKOWICE NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.178.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 04 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE 0050.177.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 04 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE ZATWI4ERDZENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM W MIEŚCIE ŻMIGRÓD NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE 0050.176.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 04 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE 0050.175.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADZIE MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE 0050.174.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I SPOSOBU WYPŁATY DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z TERENU GMINY ŻMIGRÓD ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH, AKCJACH RATOWNICZNYCH, A TAKŻE ĆWICZENIACH I SZKOLENIACH

ZARZĄDZENIE 0050.173.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 16 MAJA 2022 R.

ZARZĄDZENIE 0050.172.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE 0050.171.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI WYBORCZEJ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŻMIGRODZIE DO PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW NA PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ŻMIGRODU NA 2023 R. ORAZ OKREŚLENIA JEJ TRYBU PRACY I ZADAŃ

ZARZĄDZENIE 0050.170.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGFRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE 0050.169.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA GRUNTU GMINY ŻMIGRÓD DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE 0050.168.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE 0050.167.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALI MIESZKALNYCH Z ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY ŻMIGRÓD DO ZAMIANY NA WNIOSEK NAJEMNCÓW

ZARZĄDZENIE 0050.166.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

ZARZĄDZENIE 0050.165.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 LIPCA 2022 R.

ZARZĄDZENIE 0050.164.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY ZABUDOWANEJ NIERCUHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.163.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY ZABUDOWANEJ NIERCUHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.162.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY ZABUDOWANEJ NIERCUHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.161.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY ZABUDOWANEJ NIERCUHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.160.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY ZABUDOWANEJ NIERCUHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE 0050.159.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA KIEROWNIKOWI REFERATU ARCHITEKTURY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - PANU ARTUROWI KNAPPIKOWI

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŻMIGRÓD NA LATA 2022-2032

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 15 CZERWCA 2022 R.

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADZIE MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.200.2014 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 02.12.2014 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ZAGOSPODAROWANIA DREWNA POZYSKANEGO Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ LU W ZARZĄDZIE GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DS. PRZEPROWADZENIA KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R. PRZEZ WYBRANE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZWIĄZKU Z WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W RAMACH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 08 WRZEŚNIA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 LIPCA 2022 R.

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 08 WRZEŚNIA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 LIPCA 2022 R.

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 08 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 07 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA GRUNTÓW GMINY ŻMIGRÓD DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALI MIESZKALNYCH Z ZASOBU MISZEKALNEGO GMINY ŻMIGRÓD DO ZAMIANY NA WNIOSEK NAJEMNCÓW

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORTÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 24 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 24 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 23 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE NA LATA 2022-2025

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE STANOWISKA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPICZYKÓW W KORZEŃSKU PANI LIDII RATAJCZYK

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA PANI BARBARY KORZENIOWSKIEJ DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU W PRZYPADKU JEGO NIEOBECNOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA PANI SYLWII SUŁEK-BALCERZAK DYREKTOROWI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŻMIGRODZIE "ZIELONA DOLINA" DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSZKOLA W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŻMIGRODZIE "ZIELONA DOLINA"

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA PANI ELŻBIECIE RYCHLICKIEJ DYREKTOROWI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SZKOŁY W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 09 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO NABYCIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 09 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 09 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 09 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 05 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDSTAWIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 03 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 29 LIPCA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 28 LIPCA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 28 LIPCA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 LIPCA W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 LIPCA W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 LIPCA W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 LIPCA W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z  DNIA 18 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z  DNIA 15 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z  DNIA 15 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z  DNIA 15 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZENISIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z  DNIA 13 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z  DNIA 12 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 7 LIPCA W SPRAWIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 7 LIPCA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 7 LIPCA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 7 LIPCA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 7 LIPCA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z  DNIA 7 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 5 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE USTALENIA HARMONOGRAMU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA ŻMIGRÓD DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PROJEKTU PN. "BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE ŻMIGRÓD W 2023 ROKU"

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 27 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 27 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 27 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 24 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 23 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 23 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 21 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z  DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADZIE MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 15 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 CZERWCA 2022 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 08 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 08 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 08 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 07 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 06 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZYR ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 MAJA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI IPARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 23 MAJA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADZIE MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 20 MAJA 2022 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŻMIGRODZIE "ZIELONA DOLINA"

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 20 MAJA 2022 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 20 MAJA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 19 MAJA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 17 MAJA 2022 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DLA WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU ORAZ REGULAMINU PRACY KOMISJI

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 17 MAJA 2022 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DLA WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŻMIGRODZIE "ZIELONA DOLINA" ORAZ REGULAMINU PRACY KOMISJI

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 16 MAJA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 16 MAJA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 13MAJA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI IPARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 13 MAJA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 11 MAJA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 11 MAJA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 11 MAJA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 11 MAJA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 6 MAJA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYNIKU OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 11 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA CENTRALNEGO REJESTRU UMÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 11 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 6 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA ROK 2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 6 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD NA ROK 2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 6 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA NA ROK 2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 6 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK 2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 4 KWIETNIA 2022 R. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 31 MARCA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - ZAPEWNIENIE USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. ZADANIE REALIZOWANE Z SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 30 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDSTAWIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD ZA 2021 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 25 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADZIE MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE 0050.36.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 24 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PROCEDURY REALIZACJI WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALI STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 MARCA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W POWIDZKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 22 MARCA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŻMIGRODZIE "ZIELONA DOLINA"

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 15 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA LOKALU MIESZKALNEGO DO SPRZEDAŻY

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 14 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 09 MARCA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - ZAPEWNIENIE USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. ZADANIE REALIZOWANE Z SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 08 MARCA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 04 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA GRUNTU GMINY ŻMIGRÓD DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 04 MARCA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA GMINNYCH GRUNTÓW ROLNYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 03 MARCA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA GRUNTY I LOKALE UŻYTKOWE GMINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 28 LUTEGO 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 24 LUTEGO 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA GRUNTU GMINY ŻMIGRÓD DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 21 LUTEGO 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADZIE MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 18 LUTEGO 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2021 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 16 LUTEGO 2022 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻMIGRODZIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 31 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 27 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ŻMIGRÓD NA 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 25 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA GRUNTU GMINY ZMIGÓD DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM 

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 25 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA GRUNTU GMINY ŻMIGRÓD DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻMIGRÓD

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGRÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJĄCEGO GMINIE ŻMIGÓD PRAWA PIERWOKUPU

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 12 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYNIKU OTWARTYCH KONKURSÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W NASTĘPUJACYCH ZAKRESACH:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2022 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z DNIA 10 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ RADZIE MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

A) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁANIA NA RZEZC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2022 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD NR 0050.189.2021 Z DNIA 06.12.2021 R.

B) GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGÓD NR 0050.190.2021 Z DNIA 06.12.2021 R.

C) UDZIELENIA POMOCY SPOŁECZNEJ NA DOŻYWIANIE I POMOC W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ NA ROK 2022 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGÓD NR 0050.191.2021 Z DNIA 06.12.2021 R.

D) KULTURY, SZTUKI ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA ROK 2022 -  OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD NR 0050.192.2021  Z DNIA 06.12.2021 R.

E) UPOWESZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI NA ROK 2022 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD 0050.193.2021 Z DNIA 06.12.2021 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Marcelina Halikowska-Bartkowiak
Udostępnił:
Chorzępa Marta
(2022-02-18 13:48:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Halikowska Marcelina
(2023-01-17 12:23:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki